Pressemeddelelse fra Sigurjón Ólafsson Museet 10.05.24
Vis i browserTekstiler og tredimensionelle former
Skulpturer af Anni Bloch og Sigurjón Ólafsson


Danmarks am­bas­sadør i Island, Kirsten Rosen­vold Geelan, åbn­er somm­er­ens ud­still­ing i Sigur­jón Ólafs­son Museet i Reykja­vík fre­dag 31. maj kl. 16.

På udstillingen Tekstiler og tredimensionelle form­er i Sigur­jón Ólafs­son Museet i Reykja­vík vises skulp­tur­er i tekst­ile mat­erial­er ud­ført af den danske tekstil-kunstn­er Anni Bloch og mod­ern­ist­iske skulp­tur­er af den is­landske bille­dhugg­er Sigur­jón Ólafs­son.

Med udstillingen er der skabt dia­log mell­em to kunstn­er­es værk­er, der har udgangs­punkt i hånd­værks­mæss­ige traditi­on­er. Begge kunstn­ere ar­bejd­er i natur­materi­aler, hvor græns­erne for mat­erial­ets yde­evne bliv­er af­prøvet.

Anni Bloch har en ud­dannelse fra Hånd­arbejd­ets Fremmes Semin­arium − som en af Dan­marks sidst ud­dannede brod­øs­er. Hun har stud­eret brod­eri­ets hist­orie og skrev­et art­ikl­er til fag­blade og museums­publ­ika­tion­er, og 2006 ud­kom hend­es bog ‘Dåbs­tøj − Kristen­klæder. Histor­ien om dåb­en, barne­synet og tekst­il­erne’.

    I det seneste årti har hun ud­stillet i Dan­mark, Sverige og Island, men på denne ud­still­ing i Sigur­jón Ólafs­son Muse­et vis­er hun for første gang ude­lukk­ende tre­dimension­elle værk­er ud­ført i tekstil.

    Anni Bloch sig­er følg­ende om sine arbejds­metoder:
Det spænd­ende for mig er at under­søge hvad nål og tråd kan brug­es til skulptur­elt. Hvad sker der når man har et stykke tekst­il i hånd­en, syr nogle sting og så trækk­er til? Hvor meget kan mat­erial­et form­es, og kan material­ets egen­art under­støtt­es af tråd­en? Der op­står org­an­iske form­er, som under­tid­en led­er tank­erne hen på alle­rede eks­ist­er­ende væs­n­er − eller nye tre­dimens­ion­elle form­er opstår.
    Også ‘sting i luft­en’: − sting syet uden underlag, kun med holde­punkt i det for­rige sting, kan result­ere i sære form­er.
    Af denne nys­gerrig­hed over­for mat­erial­ets mulig­hed­er og be­arbejdn­ing er der op­stået en række små tekst­ile skulp­tur­er, som hver har der­es egen­art, men som dog harm­on­er­er med hin­and­en.


Sigur­jón Ólafs­son (1908−1982) søgte som andre is­landske kunstn­ere und­er rigs­fælles­skab­et sin ud­dann­else i Køben­havn. Han vakte op­sigt i dansk kunst­liv som en af tid­ens mest talent­fulde billed­hugg­ere. Da han i 1945 vendte til­bage til Is­land havde han i en tyve­årig peri­ode mark­er­et sig i dansk kunst­liv, både som frem­rag­ende portræt­skulp­tør og som en eks­peri­ment­er­ende mod­ern­ist­isk kunstn­er. Ólafs­sons tilknytn­ing til tred­vern­es danske avant­garde, blandt and­et genn­em Linien og Hel­hesten, blev in­spira­tion­en til et livs­værk der spænd­er over real­ist­iske por­træt­skulp­tur­er, mod­ern­ist­iske værk­er og tal­rige offent­lige mon­ument­er.

Sigurjón Ólafsson Museet i Reykjavík har fra museets åbn­ing 1988 tag­et vare på billed­hugg­er­en Sigur­jón Ólafs­sons værk­er og har genn­em ud­still­ing­er og forskn­ings­pro­jekt­er kast­et lys over kunstn­er­ens usædvanlig vidtspændende oeuvre. Gennem år­ene har Sigur­jón Ólafs­son Museet arrang­er­et gæste­udstill­ing­er med kunstn­ere, hvis værk­er er bas­er­et på hånd­værks­mæss­ige ud­fordr­ing­er og spont­ane pro­cess­er. Af samme grund har muse­et in­vit­er­et Anni Bloch, der har gjort sig be­mærk­et ved sine eksperi­ment­er­ende brod­er­ier, der nu har ud­vikl­et sig til noget så avan­cer­et som små skulp­tur­er udført i silketråd.

Fond­et for Dansk-Is­landsk Sam­arbejde og Dansk−Islandsk Fond har ydet støtte til udstillingen.

Udstillingen Tekstiler og tredimensionelle former varer til 15. september 2024.
Museet er åbent tirsdag−søndag fra kl. 13−17. Lukket mandag. Entré 1.000ISK. Koncerter afholdes hver tirsdag fra 2. juli til 13. august. Gæster er velkomne i museumskafeen i museets åbningstid.
Sigurjón Ólafsson Museet • Laugarnestangi 70 • 105 Reykjavík • tel +354 553−2906 • LSO(at)LSO.is